W tym dziale użytkownicy strony mogą publikować swoje artykuły,
aby zamieścić artykuł należy najpierw się zalogować.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Informacja o programie "Mama 4+"

erafalskaMinister Elżbieta Rafalska zwróciła się do seniorów, a także do osób z ich bliskiego otoczenia, informując o programie "Mama 4+". Zachęciła, aby poinformować osoby, które mogą skorzystać z programu, w jaki sposób mogą złożyć wniosek. Dzięki temu informacja dotrze do jak najszerszego grona zainteresowanych.

Zobacz → List otwarty Minister Elżbiety Rafalskiej.

Zobacz też → Więcej informacji o programie "Mama 4+".

Apel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

erafalskaMinister Elżbieta Rafalska zwróciła się do władz samorządowych z apelem o identyfikację placówek, w których mogą przebywać osoby wymagające całodobowej opieki, a co do których zachodzi podejrzenie, że działają nielegalnie tj. bez wymaganych prawem zezwoleń.

Pismo w tej sprawie zostało już skierowane do wojewodów.

O każdym takim przypadku należy informować służby Wojewody.  Szybka informacja w takich sprawach, przekazana do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, pozwoli na wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie i ochronę praw osób korzystających z takich form pomocy.

O LOSIE STARSZEJ OSOBY I SPOŁECZNEJ NIEMOCY

 Do redakcji serwisu wpłynęła taka oto notatka:

SMUTNA  ALE PRAWDZIWA, JESIENNA  NOTATKA 

O LOSIE  STARSZEJ  OSOBY I SPOŁECZNEJ  NIEMOCY

W dniu 1 listopada2016,  około godz. 5.30  musiałem interweniować w sprawie  osoby około  80 lat  , która od kilku miesięcy   traci kontakt z rzeczywistością  ( omamy wzrokowe, słuchowe, wizje osób chodzących po mieszkaniu ) a na dodatek  jest  zniedołężniała, ociężała i ostatnio  poraniona z uwagi na  upadki w swoim mieszkaniu ). Jest to osoba sa-motna a nikt  ze znajomych nie chce  mieć drugich kluczy do jej miesz-kania,  bo  wymieniona oskarża ich potem o kradzież pieniędzy albo biżuterii.

W rezultacie po raz kolejny wzywam  poprzez   telefon 112  straż pożarną  i pogotowie.

Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego - Konferencja w KPRM

KONFERENCJA "WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE – NOWE OTWARCIE"  

20160323 szydło03Kancelaria Prezesa Rady Ministrów gościła przedstawicieli trzeciego sektora na konferencji "WSPARCIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE – NOWE OTWARCIE". Gospodarzem konferencji był Wojciech Kaczmarczyk Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Konferencję otworzyła Pani Beata Szydło Prezes Rady Ministrów.

Głównym elementem konferencji była prezentacja założeń Narodowego Programiu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Propozycje te są efektem ponad 2-letnich analiz zespołu ekspertów, stanowiącym próbę odpowiedzi na głosy i postulaty zgłaszane w dyskusji wewnątrz III sektora. Główne cele Programu to „uobywatelnienie” państwa, a także stworzenie dobrych, przyjaznych warunków prawnych dla rozwoju aktywności obywatelskiej w Polsce.

Blisko 400 przedstawicieli szerokich środowisk pozarządowych z całej Polski miało możliwość wzięcia udziału w 5 panelach tematycznych, obejmujących poszczególne obszary Programu. Zagadnienia ujęte w panelach uwzględniały także uwagi, które pojawiły się podczas roboczych konsultacji z ponad 50 organizacjami i środowiskami pozarządowymi, przeprowadzonych przez Pełnomocnika Rządu Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Wojciecha Kaczmarczyka w toku przygotowań do konferencji.

MRPiPS pracuje nad wsparciem osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Informacja MRPiPS

erafalskaW Ministerstwie Rodziny trwają prace nad realizacją wyroku TK i poprawą sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, których świadczenie wynosi 520 zł.

Kończą się także prace nad zmianami dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to poprawi sytuację opiekunów po śmierci podopiecznych i ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP.

Przycisk Sieci Życia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sztab Ratownictwa SKSR

  

  Przycisk Sieci Życia® w każdym telefonie.  

 

 

Teraz każdy może mieć w swoim telefonie Przycisk Sieci Życia®.

W nagłym przypadku wystarczy go wcisnąć, aby uruchomic natychmiastowe wezwanie pomocy. Nie trzeba nic mówić. Nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie.

Sieć działa na zasadach non-profit, wystarczy przystąpić do naszego stowarzyszenia.

Twój ojciec zasłabł w mieszkaniu, kiedy cię nie było, i nie zdążyłeś mu pomóc ?

Napadli twoją żonę, dziewczynę, koleżankę, siostrę ?

Sąsiad, którego tak lubiłeś, zapomniał wziąć insulinę i doszło do tragedii...

Ile takich sytuacji mógłbyś wymienić ? Ile razy myślałeś „gdybym wtedy tam był, gdybym nie wyszedł z domu, gdybym …”   Fakt, każdej z tych sytuacji można było uniknąć.

Nader często pomoc przychodzi za późno, osoby te leżą bez pomocy i dopiero po dłuższym okresie nie dawania oznak życia są znajdowane w stanie skrajnego wyczerpania lub wręcz martwe.

W Polsce średnio co 5 minut ma miejsce włamanie, co 29 minut rozbój, co 5 godzin gwałt, co 10 godzin zabójstwo.
Ponad 200 tysięcy osób umiera rocznie w wyniku zawału serca.
 
Jako ratownicy wiemy, że można, a wręcz trzeba zrobić więcej, żeby zapobiegać takim przypadkom.

...czytaj więcej 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zamach na stowarzyszenia zatwierdzony w Senacie

Senat zatwierdził bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenia postulowały odrzucenie tego projektu z uwagi na to, że powoduje on o wiele więcej szkody niż pożytku.

Projekt ten wręcz wypacza ideę społecznych stowarzyszeń i tylko stwarza możliwość niewielkim, trzyosobowym grupom cwaniaków podszywanie się pod autorytet organizacji społecznych w celu  pozyskiwania i konsumowania dotacji i zbiórek publicznych, a działalność społeczną przekształca na wręcz zarobkową.

Czytaj więcej... 

Plafa fundacji i inych pseudo organizacji

W ostatnich latach obserwujemy w Polsce zjawisko powstawania różnych przedsięwzięć, głównie niczego niefundujących fundacji, podszywających się pod autorytet działalności społecznej i zagarniających dla siebie lwią część funduszy przeznaczonych przez państwo na wspieranie działalności społecznej.

Fundacje te poza założycielami nie mają żadnych członków i nie wykonują żadnej pracy społecznej. Niczego nie fundują, bo nie mają żadnego własnego, własnego funduszu. Nastawione są natomiast na pozyskiwanie i konsumowanie środków finansowych przeznaczanych przez państwo na wspieranie działalności społecznej, zagarniając dla siebie lwią część tych funduszy.        

Czytaj więcej...  

Walka o racjonalne przepisy fiskalne dla stowarzyszeń non-profit.

Prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej zwrócił się do parlamentarzystów z prośbą  o uchwalenie zmiany ustawy o rachunkowości, skutkującej zwolnieniem stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości na rzecz ewidencji przychodów i rozchodów, co jest od wielu lat postulowane przez te organizacje.

Obecny stan traktujący stowarzyszenia non-profit tak samo jak przedsiębiorstwa, które osiągają przychody ponad 1 200 000 euro jest bezzasadny i wręcz niezrozumiały.

Czytaj więcej...

Okrągły stół - jak pomóc osobom niepełnosprawnym.

 
 

20140415kprpMałżonka Prezydenta RP Anna Komorowska spotkała się we wtorek z przedstawicielami opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięły także udział minister Irena Wóycicka oraz doradczyni Prezydenta RP Joanna Staręga-Piasek.

Jednym z tematów spotkania była także ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która wpłynęła do Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiciele opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych zwrócili się z prośbą o podpisanie ustawy przez Prezydenta RP, pomimo poczucia, że nie spełnia ona całkowicie ich oczekiwań.

Jeszcze tego samego dnia, odbyły się rozmowy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stronie rządowej przewodniczyli Jarosław Duda - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Elżbieta Seredyn - Podsekretarz Stanu. 

Na prośbę Marzeny Kaczmarek - Przewodniczącej Organizacji Środowiskowej Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, w rozmowach tych uczestniczył Jerzy Płókarz - Prezes Sztabu Ratownictwa Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej.

Czytaj więcej... 

------------------------------------------------------------------------------------

Sejm nowelizuje przepisy o działalności pożytku publicznego.

26 maja 2015 roku odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie kolejnej nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Zobacz treść projektu.)

Ustawa ta była już wielokrotnie zmieniana, a organizacje społeczne mają ciągle do niej wiele zastrzeżeń. Nasuwa się zatem pytanie czy będzie to kolejny przysłowiowy knot legislacyjny, czy też posłowie wezmą wreszcie pod uwagę, że działalność społeczna powinna być przez państwo wspierana, a przepisy jej dotyczące winny w prosty i jednoznaczny sposób realizować takie wsparcie.

Czytaj więcej...

W Sejmie dyskusja o pomocy osobom niepełnosprawnym.

Sejm 27 maja 2015 r. Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Józefa Hrynkiewicz:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Zwracamy się z tym pytaniem do ministerstwa, ponieważ dotyczy ono około, a może nawet więcej niż 2 mln osób w Polsce, o których prawa stale trzeba się upominać, gdyż są to osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Każdy dzień ich życia zależy od tego, czy ktoś będzie się nimi opiekował i pomoże im zaspokoić ich najbardziej elementarne potrzeby. Mówimy o takiej grupie osób. Nasze pytania skierowane do pani minister dotyczą rozwiązań systemowych. Nie chcemy już więcej protez, właściwie reperacji protez, które państwo usiłujecie zastosować wobec tej grupy osób. Od wielu lat, mimo że już w roku 2006 było przygotowane rozwiązanie systemowe, takiego rozwiązania nie ma.

Korzystne wyroki dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Zapada coraz więcej wyroków korzystnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Przykre jest jednak to, że znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji ludzie tak często muszą dochodzić swoich praw w sądach.

Poniżej publikujemy niektóre z korzystnych wyroków, ich lektura może okazać się przydatna podczas załatwiania spraw w urzędach.  

Czytaj więcej...

Newsletter RPO

Zdecydowanie łatwiej jest dać niż prosić...

Przekażmy 1% podatku lub darowiznę na protezę dla Pana Piotra Andysza, który stracił nogę.

 ...czytaj więcej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rzecznik Praw Obywatelskich

Newsletter

...czytaj więcej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z Newsletterem Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącym Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Nasz Newsletter jest przygotowywany w związku z zadaniami urzędu Rzecznika jako niezależnego mechanizmu do spraw popierania, ochrony i monitorowania wdrażania Konwencji, ratyfikowanej przez Polskę we wrześniu 2012 roku. Mamy nadzieję, że wiadomości okażą się przydatne w Państwa działalności.
 
Czytaj wiadomości na ten temat:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbyła się ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych.

W dniu 20 kwietnia 2015 r. w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych „Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio”.  

Zobacz treść apelu gdańskiego...

Apel organizacji osób niepełnosprawnych do władz RP

Szanowni Państwo,

Corocznie 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów jest wyrażenie sprzeciwu wobec łamania praw osób z niepełnosprawnościami w codziennym funkcjonowaniu w środowisku zamieszkania oraz w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Organizacje reprezentujące osoby niepełnosprawne manifestują tego dnia swoje zaangażowanie w walkę o takie same, jak dla osób pełnosprawnych, możliwości swoich środowisk w dostępie do edukacji, do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych, o ich prawo do niezależnego, godnego życia oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Projekt rozporządzenia w sprawie oferty i rozliczenia.

Rozpoczęto konsultacje kolejnego projektu Rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Publikujemy pismo opiniujące oraz treść tego projektu z załącznikami zawierającymi uwagi stowarzyszeń.

List Stanisława Andrzeja Średzińskiego z Łodzi

Szanowni Państwo

Dziś znów jedna z mieszkanek naszego miasta padła ofiarą źle zabezpieczonego ale koniecznego w tym miejscu przejścia dla pieszych. Gdy to piszę nie wiem nawet czy żyje. Tydzień temu było to samo.

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych - List Otwarty Do Premiera

Szanowni Państwo,

niniejsze pismo, które kierujemy do Premiera Rządu RP Donalda Tuska, jest wyrazem determinacji środowiska nie tylko polskich cukrzyków, ale również niepełnosprawnych, dla których cukrzyca jest "matką chorób".

Zwracamy się do parlamentarzystów, tj. posłów i senatorów nie tylko ziemi jeleniogórskiej i Dolnego Śląska, ale również instytutów naukowych i innych organizacji pozarządowych, aby wsparły te działania, pobudzając do podobnych inicjatyw osoby wpływowe ze swoich regionów. Jest to zatem rodzaj lobbingu, ale przecież w jak słusznej sprawie - zdrowia i życia Polaków.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Schubert
Prezes Karkonoskiego Sejmiki Osób Niepełnosprawnych

Zaproszenie na Finał Konkursu OTWARTE DRZWI

Szanowni Państwo,

W  imieniu  Pani  Teresy  Hernik  -  Prezesa  Zarządu  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić środowiska naukowe uczelni, studentów oraz zainteresowane osoby na Finał  Konkursu  OTWARTE  DRZWI  -  w dniu 20 listopada o godzinie 11..00 do gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Dobra 56/66, sala nr 316) -  podczas którego zostaną wręczone nagrody laureatom, jak również odbędzie się prezentacja prac młodych naukowców - zwycięzców konkursu.

Wyrażamy  nadzieję,  że  udział w uroczystości stanie się świetną okazją do pokazania,  iż  temat niepełnosprawności w wymiarze społecznym, zawodowym i zdrowotnym jest niezwykle ważny i funkcjonuje na wielu płaszczyznach życia.

Link do listy nagrodzonych i tematy zwycięskich prac.

Ze  względu  na  niezwykle  interesującą  i  ważną problematykę, serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Osoby  zainteresowane  uczestnictwem  prosimy  o  kontakt  na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17.11.2014 r. do godz. 12:00.

Link do zaproszenia.

Link do plakatu.

Z poważaniem
Karolina Szymańska
Dział Komunikacji Społecznej PFRON

--------------------------------------------------------------------------------

IX Piknik Integracyjny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX Piknik Integracyjny „Wszyscy jesteśmy jedną rodziną”

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Oddział Łódzki serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w IX Pikniku Integracyjnym pod hasłem „Wszyscy jesteśmy jedną rodziną, organizowanym w ramach projektu, m.in. pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa, który odbędzie się w dniu 4 czerwca 2014 r. od godz. 10.00 na terenie Hali Sportowej przy ul. Traugutta 2 w Ozorkowie.